ERASMUS+
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
ERASMUS+
POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA POZIOMIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH
SOSW
SIERADZ,KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 58


Od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Sieradzu będzie  realizował  projekt  "Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej  na podstawie doświadczeń europejskich". Na ten cel placówka otrzymała  dofinansowanie w wysokości  12 980,00 EUR-  nr umowy 2017-1-PL01-KA102-036209.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie  i szkolenia zawodowe, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.      

Celem Projektu jest  wprowadzenie modyfikacji w istniejące rozwiązania na poziomie naszej placówki specjalnej w obszarze prewencji zjawiska przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością, opracowanie, wdrożenie programu prewencyjno-naprawczego, dzięki wzrostowi wiedzy i kompetencji nauczycieli zasadniczej szkoły zawodowej uzyskanych w trakcie czerpania z doświadczeń europejskich.

Projekt ma wpłynąć na zwiększenie liczby mobilności kadry edukacyjnej zawodowej, podnieść ich kompetencje poprzez zdobycie nowych umiejętności związanych z minimalizowaniem zjawiska przedwczesnego kończenia edukacji poprzez udział w Job shadowing.

                                                                                                  

 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

http://www.sosw-sieradz.webd.pl/start -link do strony szkoły


W dniach 05.02.-09.02.2018r. nauczycielki  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu: Izabela Jabłońska, Lidia Łuszczek, Anna Piechowiak, Lilla Ubycha-Chwalęcka, Agnieszka Maślak, w ramach realizacji projektu "Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie doświadczeń europejskich" zrealizowały wizytę  typu job shadowing w Hiszpanii. Ww. projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, współfinansowane z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Głównym celem projektu jest  wprowadzenie modyfikacji  w istniejące rozwiązania na poziomie naszej placówki specjalnej w obszarze prewencji zjawiska przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością. Mobilność odbywała się w  placówce  Hurtado de Mendoza za pośrednictwem instytucji szkolącej Europrojectos. Ponadto uczestniczki odwiedziły Federacion Provincial de empresas de Hosteleria y Turismo de Granada, Biuro turystyczne Emycet oraz restauracje Jardines de Zoraya, Milagrosa Irreverente. Podczas Job shadowing obserwowały jak uczniowie na różnych etapach przygotowania do zawodu  uczą się i doskonalą zawodowo poprzez zajęcia gastronomiczne, turystyczne, zajęcia komputerowe oraz praktyki w zakładach pracy. Podczas mobilności  zapoznano  je z organizacją zakładania własnych działalności gastronomicznych, źródłami ich finansowania, przepisami  prawnymi, zasadami przyjmowania osób oraz sposobem funkcjonowania całej Federacji. Obserwując  zajęcia w  placówkach gastronomicznych poznały nowe metody i techniki pracy oraz bogate zaplecze gastronomiczne. Zaobserwowały, iż dużą wagę przykłada się tam do działań wprowadzających osoby niepełnosprawne na rynek pracy oraz ich usamodzielnienie. W ramach projektu uczestniczki zrealizowały również program kulturowy.


 


WIZYTA W HISZPANII

W dniach 23.04.2018r.-27.04.2018r. nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                         w Sieradzu: Barbara Madalińska, Iwona Górka, Piotr Iszczek, Ireneusz Jabłoński i Jacek Gotkowicz uczestniczyli w wizycie typu job shadowing w Hiszpanii. Wizyta przeprowadzona była i współfinansowana w ramach realizacji programu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe. Poprzez nasz projekt "Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie doświadczeń europejskich" dążymy do  wprowadzenia modyfikacji w naszej placówce w istniejące obecnie rozwiązania dotyczące prewencji zjawiska przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością. Mobilność, już po raz drugi, odbywała się w placówce Hurtado de Mendoza, gdzie uczestnicy obserwowali zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z branżą gastronomiczną i hotelarską. Wizyta odbywała się za pośrednictwem instytucji szkolącej Europrojectos. Ponadto nasi nauczyciele mieli okazję zobaczyć również  pracę w szkole Centro de Formacion Profesional LA INMACULADA, szkole Colegio de Education Especial San Rafael, szkole Colegio de Education Especial Caja Granada Sagrada Familia i w stowarzyszeniu Homo Sapiens Asociacion Granada. W trakcie wizyty nasi nauczyciele obserwowali  funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego, poznali zasady odbywania zajęć praktycznych przez uczniów, zapoznali się z rodzajami i sposobami prowadzenia zajęć praktycznych, teoretycznych, metodami i technikami pracy, ze sprzętem wykorzystywanym na tych zajęciach, poznali obowiązujące prawo w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz  zasady ich przebywania w ośrodkach specjalnych. W ramach projektu uczestnicy realizowali również program kulturowy.Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja